Mánesova 813/4 120 00 Praha 2 - Vinohrady Masáže Studio Praha
Telefonní číslo +420 732 415 988
Po-Čt 8:00-20:00. Pá 8:00-19:00. Mimo uvedenou otevírací dobu po domluvě.

Masáže Studio Praha

 

Jméno a příjmení provozovatele: Marie Němečková
IČO: 62775898
Adresa provozovny: Mánesova 813/4, Praha 2, 120 00 Vinohrady

Služby jsou prováděny na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Email: masaze@masazestudio.cz
Tel.: +420 732 415 988


1. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi Masážní Studio Praha, dále jen „provozovatel“ a osobou kupující si služby provozovatele, dále jen „zákazník”. Kupované služby jsou produkty (dárkové poukazy, permanentky na služby či jiné) a služby. Nákup služeb je svázán s jejich okamžitou online rezervací. Nákup produktů je svázán s budoucí online rezervací pro jejich čerpání a v to době platnosti produktu. Veškeré služby a produkty nabízené provozovatelem jsou na stránkách www.MasazeStudioPraha.cz, www.MasazProstaty.info, www.TantraPraha.info, www.Lechtani.cz.
2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, dále jen „smluvní strany”, se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným ceníkem na www.MasazeStudioPraha.cz/cenik-masazi/ a dále podmínkami pro způsobilost provedení služeb (dále jen Kontraindikace), které jsou stvrzeny při nákupu služeb.
3
. Tyto obchodní podmínky a způsobilost provedení služeb se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi provozovatelem a zákazníkem.
4. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat.

2. Rozhodné právo a právní režim

1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

3. Proces objednání služeb a jejich úhrady

1. Objednání – zákazník vyjadřuje objednáním služby prostřednictvím rezervačního systému nebo zakoupením produktu svůj zájem o službu/produkt a souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí dokončené objednávky zákazníka provozovatelem.
2. Objednávka zákazníka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení, používané číslo mobilu a používanou e-mailovou adresu), identifikaci objednávaného produktu nebo služby a jejich ceny.
3. Služby jsou hrazeny zákazníkem v hotovosti, bezhotovostně platební bránou, benefitními poukázkami nebo benefitními kartami (nevyžadující terminál na provozovně) a dárkovým poukazem.
4. Hotovostní i bezhotovostní platba je v Kč. Při požadavku na platbu v EU lze realizovat přes rezervační formulář na www.MasazeStudioPraha.cz/rezervace
5. Při požadavku provozovatele na platbu předem, tj. bezhotovostní úhradě rezervace, musí úhrada prokazatelně dorazit do 24 hodin před započetím služby. Jinak je rezervace zrušena.
6. Prokazatelná úhrada je připsání úhrady na účet platební brány provozovatele.
7. Zákazník může zrušit rezervaci nejpozději 24 hodin předem pomocí odkazu pro zrušení rezervace v rezervačním emailu. Vratka již připsané úhrady je provedena do 24 hodin a její připsání trvá obvykle 2 až 3 dny při platbě kartou.
8. Pokud byla úhrada zákazníka realizována bezhotovostně přes platební bránu nebo bankovním převodem.
9. Zákazník je povinen informovat provozovatele v případě, že mu nedorazí emailem potvrzení rezervace na masáž

4. Podmínky čerpání dárkových poukazů

1. Dárkový poukaz opravňuje zákazníka k čerpání služeb uvedených v bodě 1.1.
2. Dárkový poukaz lze uplatnit a služby čerpat pouze do doby 4 měsíců od data zakoupení, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Datum expirace je uveden na dárkovém poukazu.
3. Vybrané služby si je zákazník povinen rezervovat přes rezervační formulář na www.MasazeStudioPraha.cz/rezervace. Doplňující informace o službách a jejich vhodnosti může provozovatel předat zákazníkovi emailem nebo telefonicky. Telefonické spojení neslouží pro objednání, zrušení ani rezervaci termínu. Pro zrušení termínu rezervace je v odkazu rezervačního emailu uveden formulář pro zrušení rezervace nejpozději 24 hodin před počátkem jeho plnění.
4. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při rezervaci služby pro ověření platnosti. Při rezervaci služby lze změnit druh služby uvedené na dárkovém poukazu za službu ve stejné, nebo nižší cenové hodnotě.
5. Dárkový poukaz není směnitelný za hotovost a nelze ho vrátit, není dovoleno kopírování, či jiné úpravy dárkové poukázky. Je platný jednorázově.
6. Zakoupením dárkového poukazu zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
7. Zákazník je povinen seznámit obdarovanou osobu s podmínkami zde uvedenými.
8. Přijetím dárkového poukazu obdarovaná osoba souhlasí s podmínkami zde uvedenými.

5. Všeobecné obchodní podmínky

1. Termín návštěvy:

a) Termín návštěvy je nutné předem rezervovat nawww.MasazeStudioPraha.cz/rezervace
b) Informace ohledně vhodného druhu masáže předá provozovatel zákazníkovi emailem nebo telefonicky.
c) Telefonická rezervace masáže není možná.
d) Rezervovaný termín se stává ZÁVAZNOU objednávkou.
e) Provozovatel na rezervovaný termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas a rezervuje prostor studia.
f) Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu. Zákazník se musí dostavit v přesně rezervovaný čas.

2. Přeobjednání:

a) Pokud se zákazník nemůže v termínu rezervace na masáž dostavit, informuje o tom předem pomocí odkazu ve svém rezervačním emailu, nejpozději však 24 hodin před termínem rezervace služby.
b) Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.
c) V případě, že je zákazník objednán a bez zrušení závazné rezervace se nedostaví, hodnota již objednané a uhrazené služby zákazníkovi propadá. V případě uplatnění dárkového poukazu propadá dárkový poukaz. V případě objednané služby s platbou v hotovosti, je zákazník povinen objednanou službu uhradit bezhotovostně před objednáním další služby.

3. Pozdní příchod:

a) Dostaví-li se zákazník do 15ti minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně rezervovaném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

4. Absence zákazníka:

a) V případě nepřítomnosti nebo příchodu se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby masáže ve výši 100% ceny služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového poukazu.

6. Odmítnutí a předčasné ukončení masáže

1. Masáž může být bez náhrady odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění,
b) zákazník se dostaví na masáž s Kontraindikacemi,
c)
zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek,
d)
zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu.

2. Masáž může být předčasně bez náhrady ukončena, pokud se během masáže:

a) u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) bude zákazník chovat nepřístojným způsobem.

7. Doprovod a přístupnost

1. Zákazníka nemůže na masáž doprovázet žádná jiná dospělá osoba, a to ani děti.
2. Studio není zařízeno na přítomnost dětí s dospělou osobou, která má rezervovaný termín masáže.
3. Studio není zařízeno na přítomnost domácích zvířat, osob na invalidním vozíku a osob s jinak omezenou schopností pohybu.
4. Studio má možnost parkování v okolí za poplatek v parkovacím automatu.
5. Studio nedisponuje recepcí – z tohoto důvodu nemůže provozovatel umožnit zákazníkovi vstup do prostor studia dříve než v rezervovaný čas masáže.

8. Osobní věci a cennosti

1. Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí zákazníka před, během i po masáži neručí.

9. Informovaný souhlas zákazníka

1. Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
2. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti: Vstupem do prostor studia vyjadřuje zákazník souhlas:

a) se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti v prostorách studia a
b) povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhující masérky

10. Ceník

1. Aktuální ceník masážních služeb a produktů je na webových stránkách provozovatele www.MasazeStudioPraha.cz/cenik-masazi/.

11. Reklamace služeb

1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně na místě ihned po masáži a důvěryhodným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.
2. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele.
3. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel z důvodu neprůkaznosti.
4. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.
5. Zákazník je po masáži seznámen s možnými reakcemi na provedenou masáž.

12. Ochrana osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů: zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Zákazník poskytnutím e-mailové adresy souhlasí se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu, tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

13. Závěrečná ujednání

1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tyto obchodní podmínky uzavřely po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.

Aktualizované obchodní podmínky 10.8.2023

Masáže studio Praha,
Mánesova 813/4, 120 00 Praha 2 – Vinohrady